Personeel en organisatie

De dienst Personeel & Organisatie zorgt voor de aanwerving, het onthaal en de begeleiding van nieuwe medewerkers, volgt de personeelsadministratie op, organiseert interne professionalisering en coördineert de functioneringscyclus voor de 135 personeelsleden van OVSG. Ook het welbevinden van de medewerkers en interne communicatie (in samenwerking met de communicatiedienst) staan hoog op hun agenda. De waarden van OVSG geven richting aan al hun acties.

01 OVSG als baanbrekende werkgever, welzijn centraal

OVSG kiest ervoor om het welzijn van de medewerkers centraal te zetten in het streven naar het label van Baanbrekende Werkgever 2024. Baanbrekende Werkgever is een initiatief dat bedrijven en organisaties stimuleert om duurzame en mensgerichte werkgevers te worden. OVSG werkt een welzijnsbeleid uit met een gedragen visie dat vertrekt vanuit de waarden. Daarbij verwerven we inzicht in het welzijn van de medewerkers en we monitoren dit systematisch om zo te kunnen beantwoorden aan de behoeften. Op die manier kunnen we alle structurele en ad hoc initiatieven verankeren in een systematisch en flexibel welzijnsbeleid.

Een belangrijk moment om te peilen naar het welzijn en erover in gesprek te gaan is het Lenteforum in maart 2023. Alle medewerkers kunnen workshops volgen over verbinding, inspraak en participatie, expertisedeling, een stimulerende organisatiestructuur en veerkracht. We denken samen na over nieuwe actiepunten die het welzijn kunnen verhogen. De input uit de workshops wordt meegenomen in het uittekenen van het nieuwe actieplan psychosociaal welzijn.

02 Preventie en gezondheid

Daarnaast besteedt OVSG als werkgever aandacht aan de gezondheid van alle medewerkers. We doen hiervoor een hele reeks acties, gericht op preventie.

  • Zo doen we een risicoanalyse over beeldschermwerk en begeleiden we medewerkers om optimaal te weken aan de computer zodat gezondheidsklachten voorkomen worden.
  • Daarnaast behaalde OVSG het Label Hartveilig Bedrijf. Hiervoor volgde 10% van alle medewerkers een opleiding.
  • OVSG-medewerkers de kans om zich te laten inenten tegen griep.

03 Op weg naar een eigentijds arbeidsreglement

Het arbeidsreglement van OVSG is aan grondige update toe. Om dat te realiseren, organiseren we een participatief traject binnen de organisatie. Alle medewerkers krijgen de kans om feedback te geven over heel wat elementen uit het arbeidsreglement. De personeelsraad krijgt de rol van klankbord bij voorstellen en aanpassingen. Het doel is een leesbaar en mensgericht arbeidsreglement. Op het einde van het schooljaar bereiken we samen met de personeelsraad een finaal akkoord over het nieuwe arbeidsreglement.

Net zoals andere organisaties integreren we ook een artikel over het recht op deconnectie. Dat is het recht van de werknemer om niet bereikbaar te zijn via de professionele digitale communicatiemiddelen buiten de overeengekomen werkuren. We stimuleren de teams om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Op die manier willen we het evenwicht tussen werk en privé bevorderen.

04 Flexibele en veerkrachtige organisatiestructuur

We starten schooljaar 22-23 omwille van besparingen door de overheid in een nieuwe organisatiestructuur. Ons centrale doel blijft om deskundig en flexibel te kunnen ingaan op de behoeftes en vragen van de klant. Zo’n aanpassing vraagt van alle collega’s de nodige veerkracht. In de loop van het schooljaar komt er heel wat feedback, zowel informeel als via georganiseerde gespreksmomenten met de directie. Op basis van deze feedback wordt de werking van de pedagogische begeleiding licht aangepast en verder gestructureerd. Expertise en nabijheid bij onze leden en hun onderwijsinstellingen vormen de leidraad.

05 Expertise delen en verbinding in een sociale organisatie

Vier keer per schooljaar – Startdag, Nieuwjaarsontmoeting, Lenteforum en Afsluitdag – ontmoeten alle medewerkers elkaar in een informele en gezellige sfeer. Dat zijn momenten waarop de directie informatie geeft over de beleidslijnen van de organisatie, waarop mensen elkaar ontmoeten en beter leren kennen en waarop we samen nadenken over de toekomst in workshops. Net zo goed zijn dit momenten om te vieren en collega’s in de bloemen te zetten, bv. bij nieuwjaar of afscheid van collega’s die met pensioen gaan.

Om kennis te delen, blijven we de Hungry Minds organiseren. Medewerkers van verschillende afdelingen kunnen dan leren van een collega die expert is in een bepaald onderwerp. De drempel is laag: het duurt een uurtje en kan zowel online als in een zaal in Huis Madou worden gevolgd. Thema’s die aan bod komen zijn: kinderen in armoede, internationalisering, hoge doelen in het buitengewoon onderwijs en de Likert-schalen.

Daarnaast neemt OVSG ook deel aan heel wat Vlaanderenbrede sociale acties, zoals De Warmste Week en Met de fiets naar het werk.

Scroll naar boven