Belangenbehartiging

In schooljaar 22-23 sluiten we 28 protocollen af na onderhandelingen met de overheid en keuren we 33 Vlor-adviezen goed. Om tot een gedragen standpunt te komen overleggen we op een aantal structurele overlegplatformen die OVSG organiseert: de directeurenplatforms voor verschillende onderwijsniveaus, het Brusselplatform of het stedenplatform. Het kenniscentrum onderbouwt het onderwerp met onderzoek en cijfers. Het bestuur van OVSG bepaalt het uiteindelijke standpunt dat de onderhandelaars meenemen naar de onderhandelingstafel. Ook in procescommunicatie wordt geïnvesteerd zodat besturen en onderwijsinstellingen weten wat er op hen afkomt.

01 Basisonderwijs

In oktober brengt de Vlor een advies uit over de Vlaamse toetsen die alle leerlingen op vier momenten in hun schoolloopbaan zullen afleggen. OVSG werkt mee aan het advies en onderschrijft de bedenkingen. Centrale toetsen kunnen de vorderingen van leerlingen in beeld brengen, maar het is belangrijk om helder te krijgen welke soort toets we willen en wat precies het doel is. Daarom geeft het advies de knelpunten weer op het vlak van timing, openbaarheid van de gegevens en planlast voor de scholen.

OVSG | Advies Vlor geeft fundamentele bedenkingen bij Vlaamse toetsen

Een sterke directeur is de spil van een kwaliteitsvolle school. OVSG heeft er altijd voor gepleit om de directies te versterken en te waarderen, ook qua loon. Vanaf 1 januari 2023 worden de salarisschalen van directeur verder opgetrokken. De loonspanning tussen het salaris van directeur en dat van leerkracht (bij gelijke anciënniteit) bedraagt zo ten minste 31%. Ook wordt onderhandeld over de verhoging van punten voor administratie, beleidsondersteuning en adjunct-directeur. Dat speelt eveneens in op de grote nood aan ondersteuning van de directies. Deze investering gaat in vanaf schooljaar 23-24.

02 Secundair onderwijs

In 2022-23 wordt intensief gewerkt aan de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs. OVSG streeft naar ruimte voor het pedagogisch project van scholen zodat ze eigen accenten kunnen leggen en tijd besteden aan de praktijk (technische of kunstrichtingen). Het gebruik van de terminologie ‘minimumdoelen’ en de verhouding 70 – 30% – waarvan 30% ruimte is voor eigen invulling – maakt dit mogelijk.

We werken mee aan de koppelingen van (onderdelen van) wetenschapsdomeinen aan studierichtingen ten behoeve van de nieuwe specifieke eindtermen. Bij de doorstroomfinaliteit en de dubbele finaliteit komen er aanpassingen in functie van de doorstroming naar het hoger onderwijs, bij de dubbele en de arbeidsmarktfinaliteit bewaken we de link met de beroepskwalificaties.

Secundaire scholen bereiden zich voor op de uitrol van de modernisering in de derde graad maar ook op een herprofilering van hun tweede graad. Er worden meer dan 2000 programmatie-aanvragen ingediend voor het secundair. Dit ongezien hoge aantal geeft aan hoezeer de scholen zoeken en evolueren in de richting van de nieuwe structuur. OVSG ondersteunt en begeleidt scholen bij de analyse van hun studieaanbod en hun omgevingsanalyse en bij de opmaak van de aanvraagdossiers. We behartigen deze dossiers op de VLOR-fora.

Op vraag van onze OKAN-scholen neemt OVSG het initiatief om de OKAN-noden met de onderwijsverstrekkers en scholen over de netten heen te bespreken. Via vier overlegmomenten en een  bevraging van het onderwijsveld brengen we de gezamenlijke noden samen in een nota met als doel een geactualiseerd OKAN-onderwijs.

OVSG werkt samen met de andere onderwijsverstrekkers aan een nieuw format van het opleidingsprofiel BuSO Opleidingsvorm 3 (OV 3, kwalificatiefase en opleidingsfase). We ontwikkelen een format waarbinnen scholen zelf kunnen kiezen hoe ze kennis en vaardigheden aanbieden in functie van hun eigen context.

We bewaken dat de inhoud en taal van Opleidingsvorm 3 (OV 3) in het buitengewoon onderwijs overeenstemt met het aanbod in gewoon onderwijs voor onderwijskwalificatie 2. Beide leiden tot hetzelfde getuigschrift. Het is dus belangrijk dat al wie afstudeert gelijkwaardige kansen krijgt. In augustus en september ‘23 wordt dit goedgekeurd door de Vlaamse regering: 13 opleidingsprofielen BuSO OV 3 voor de opleidingsfase en 38 opleidingsprofielen BuSO OV3 voor de kwalificatiefase.

03 Deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs

Het decreet deeltijds kunstonderwijs is sinds 2018 in voege en dat brengt heel wat evaluaties en op gang. De doelstellingen van het decreet zijn na vijf jaar duidelijk herkenbaar in de academies. Tegelijk is er ruimte voor verbetering op het vlak van beleidsvoerend vermogen, het bereiken van alle doelgroepen, de link met levenslang leren … OVSG gaat met besturen, directeursverenigingen en directies in gesprek om de vinger aan de pols te houden en op te lijsten welke aanpassingen noodzakelijk en wenselijk zijn.

Om academies te ondersteunen ontwikkelen we handvaten over hoe een beleidsplan deel uitmaakt van het kwaliteitsbeleid. Ook ondersteunen we academies en centra in het aanvragen van onderwijsbevoegdheden en geven we hierover advies bij de Vlor. Voor alle scholen, centra en academies ontwikkelen we een afsprakenkader over deconnectie.

OVSG | Een beleidsplan DKO opstellen

OVSG | Afsprakenkader deconnectie

  • We suggereren heel wat noodzakelijke aanpassingen aan het DKO die opgenomen worden in Onderwijsdecreet XXXIII en het verzamelbesluit, bv. lesverplaatsingen voor leerkrachten en het inzetten van voordrachtgevers voor leeractiviteiten op maat.
  • We waarderen de loonsverhoging voor de derde graad DKO, maar waarschuwen de academies ook voor de organisatorische gevolgen hiervan op het verdelen van betrekkingen.
  • We verdedigen de belangen van de OVSG-centra voor volwassenenonderwijs in de verdeling van de extra asielmiddelen.
  • Over de taaltest voor anderstalige nieuwkomers in het volwassenenonderwijs raadplegen we onze centra. We signaleren de bezorgdheden van de praktijk aan het kabinet.

04 Leersteun

De Vlaamse regering beslist om het ondersteuningsmodel van het M-decreet te vervangen door de leersteuncentra. Het doel is om de beste plaats te zoeken, in het gewoon of buitengewoon onderwijs, voor leerlingen met zorgnoden. Hiervoor werkt ze een regeling uit via decreet en besluit. Er wordt ook een ambt van leerondersteuner gecreëerd. In de onderhandelingen bereikt OVSG dat het prestatiestelsel voor de leerondersteuner op 36 uur wordt vastgelegd.

We ondersteunen de uitrol van de leersteuncentra door in kaart te brengen welke besturen hierin het voortouw kunnen nemen en daar dan scholen aan te koppelen. We brengen de verschillende besturen bij elkaar om zo de oprichting te faciliteren. Dat resulteert in de oprichting van 9 leersteuncentra (LSC) voor het gemeentelijk en stedelijk onderwijs.

05 Lerarenberoep en lerarenopleiding

Om het lerarentekort aan te pakken en de job aantrekkelijker te maken, keurt de Vlaamse regering een reeks maatregelen goed, met o.a. het verhogen van de anciënniteit van de zij-instromers, het werken met gastleraren en expert-leraren. Na overleg met de directies blijkt dat zij de expert-leraar niet haalbaar vinden. OVSG bereikt in de onderhandelingen dat dit nu facultatief is. Samengevat blijft OVSG bij de stelling dat alle maatregelen welkom zijn, maar dat een duurzaam en doortastend loopbaanpact essentieel is voor ons onderwijs.

In december 2022 maakt minister Weyts een commissie der Wijzen bekend die zich zal buigen over de schoolorganisatie en de lerarenloopbaan van de toekomst. OVSG wordt twee keer uitgenodigd om haar visie op het lerarenberoep te komen meegeven. De eerste keer gebeurt in een overleg met alle andere onderwijsverstrekkers waarin we een gezamenlijk standpunt innemen. In een tweede overleg gaan we met de commissie specifiek in op de specifieke noden van het DKO, zoals de nood aan een middenkader en aan leerlingenbegeleiding.

06 Hoorzittingen

Regelmatig wordt aan OVSG gevraagd om de expertise over een bepaald onderwerp te komen delen in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement.

  • Hoorzitting Eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs, 22 juni 2023
  • Hoorzitting PIRLS, 6 juli 2023

07 Cijfers

Adviezen Vlor: 33
Protocollen: 28

  • Akkoord: 27
  • Gedeeltelijk akkoord: 0

Niet akkoord: 1

Scroll naar boven