Strategie

We grijpen de Vlaamse en gemeenteraadsverkiezingen van 2024 aan op noodzakelijke thema’s hoog op de beleidsagenda te krijgen. Tegelijk bouwen we samen met onze leden aan kwaliteitsvol en zorgzaam lokaal onderwijs, dat we ook duidelijk willen profileren.

01 OVSG en stedelijk en gemeentelijk onderwijs profileren

Wat onderscheidt het stedelijk en gemeentelijk onderwijs van de andere onderwijsaanbieders? Wat zijn onze troeven? Wat maakt ons uniek? Bij die vragen stonden we uitgebreid stil om te zo te komen tot de essentie van lokaal onderwijs. Na onderzoek van de lokale pedagogische projecten en brainstormsessies, waarbij alle medewerkers in verschillende rondes feedback konden geven, kwamen we tot de kracht van lokaal onderwijs in vijf basislijnen. Deze ‘pitch’ werken we verder uit in interne en externe communicatie.

  • Stedelijk en gemeentelijk onderwijs is lokaal onderwijs.
  • Lokaal onderwijs in het hart van de samenleving
  • Lokaal onderwijs staat open voor iedereen.
  • Lokaal onderwijs is onderwijs met ambitie.
  • Lokaal onderwijs is maatwerk.

OVSG | Kracht van lokaal onderwijs

Stedelijk en gemeentelijk onderwijs wordt gemaakt in de steden en gemeenten: in de scholen, centra en academies. De sterke voorbeelden van kwaliteitsvol onderwijs delen we zo veel mogelijk, hetzij via de website, hetzij in e-zines of in het tijdschrift. Zo kunnen lokale besturen van elkaar leren en elkaar inspireren.

Om de profilering van OVSG ook visueel zichtbaar te maken worden de huisstijl en het logo opgefrist. Dat resulteert in een kleurrijke en moderne visuele identiteit die aansluit bij de vernieuwing.

02 Samen schrijven aan Memorandum 2024

In 2024 wordt een nieuwe Vlaamse regering verkozen en zal een nieuwe minister van Onderwijs aantreden. OVSG wil op het toekomstige onderwijsbeleid wegen en helder maken wat steden en gemeenten nodig hebben om voort te bouwen aan kwaliteitsvol lokaal onderwijs.  Daarom starten we in januari 2023 met het proces om een Memorandum voor de nieuwe Vlaamse regering te schrijven.

  • Via een online bevraging in maart peilen we naar de thema’s die belangrijk zijn voor de praktijk. 1023 respondenten doen 1580 voorstellen voor de toekomst van het onderwijs.
  • We distilleren uit al die voorstellen vijf prioriteiten via focusgesprekken met directies, interne raadpleging van collega’s (Lenteforum) en in overleg met het bestuur.
  • De vijf prioriteiten worden verder uitgewerkt in concrete vragen van OVSG aan de nieuwe regering.
  • Op 13 juni keurt de algemene vergadering van OVSG het Memorandum 2024 goed.
  • In augustus verdiepen we de vragen met focusgroepen van directies en leraren.

OVSG | Memorandum 2024

Algemene vergadering in juni met bestuurders en voorzitter Loes Vandromme en algemeen directeur Walentina Cools.

03 LOKANO, inspiratietool voor lokaal en kansrijk onderwijsbeleid

2024 is ook het jaar van de volgende gemeenteraadsverkiezingen en als voorbereiding daarop ontwikkelt OVSG een tool die besturen effectief ondersteunt bij het voeren van een sterk (flankerend) onderwijsbeleid.  

Aan de basis daarvan ligt een heldere omgevingsanalyse. Die helpt beleidsmakers om een diepgaand zicht te krijgen op de lokale context zodat ze de juiste strategische keuzes kunnen maken. Bij zo’n analyse onderzoek je maatschappelijke, politieke, economische en technologische ontwikkelingen die het onderwijs beïnvloeden. Als je dit volledig in beeld krijgt, kun je toekomstgericht lokaal beleid maken.

Daarom ontwikkelt OVSG de digitale inspiratietool Lokaal en Kansrijk Onderwijsbeleid, kortweg LOKANO. Dit handige hulpmiddel laat toe om relevante gegevens te verzamelen en analyses te maken. De tool reikt concrete thema’s, onderzoeksvragen en meetinstrumenten aan, zodat een ambtenaar of bestuurder het gevoerde beleid kan evalueren en toekomstige behoeften in kaart brengen.

Uit de reacties van testgebruikers blijkt alvast dat ze het een grote meerwaarde vinden dat alle informatie flexibel kan worden samengebracht op maat van de gemeente of stad. Het is de bedoeling de tool breed te verspreiden als voorbereiding op de verkiezingen.

04 Samenwerken voor een gemeenschappelijk doel

Als de school en de ouders van een leerling samenwerken, dan krijgen kinderen de beste kansen om zich te ontwikkelen. Vanuit die visie werkt OVSG nauw samen met KOOGO, de koepel van ouderverenigingen van het gesubsidieerd onderwijs.

www.koogo.be

Onze zustervereniging VVSG is expert in alle andere lokale beleidsdomeinen. Toch zijn er vaak linken met onderwijs, bv. in het flankerend onderwijsbeleid, maar net zo goed op het vlak van kinderopvang (Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten), integratie of armoede. Voor die thema’s werken we samen om zo nog beter de belangen van de leden te behartigen.

www.vvsg.be

In november wordt het LeerPunt opgericht met als doel om de onderwijspraktijk te versterken met wetenschappelijke inzichten. De onderwijsverstrekkers – Walentina Cools voor OVSG – maken deel uit van de raad van bestuur. Daarnaast wordt een wetenschappelijke commissie samengesteld en een gebruikerscommissie met leden uit de praktijk.

Scroll naar boven